Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SILESIA ART LAB

wersja z dnia 9 grudnia 2020r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej https://silesiaartlab.pl, zwanego dalej „Sklepem” jest Ewa Czagan Pracownia Projektowa, ul. Sztygarska 2/11, 40-213 Katowice, NIP: 9542631380, REGON: 367853304, BDO: 00496791, adres email: kontakt@silesiaartlab.pl.

1.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w przyjętej przez Sklep Polityce Prywatności.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

2.2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu poprzez Sklep, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca;

2.3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonująca zakupów poprzez Sklep w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.4. Konto Klienta – funkcjonalność strony internetowej pozwalająca na korzystanie ze Sklepu;

2.5. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, który wyraził na to zgodę i dobrowolnie podał w tym celu swój adres e-mail, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez Sprzedawcę;

2.6. Podmiot Realizujący Płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą̨ przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

2.7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów poprzez Sklep w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

2.8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

2.9. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.silesiaartlab.pl;

2.10. Sprzedawca – Ewa Czagan Pracownia Projektowa, ul. Sztygarska 2/11, 40-213 Katowice, NIP: 9542631380, REGON: 367853304;

2.11. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Internetu, która wejdzie na stronę internetową Sklepu.

3. Warunki korzystania ze Sklepu

3.1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
a) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
b) dostęp do Internetu;
c) poczta e-mail.

3.2. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest także do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość́ strony internetowej.

4. Konto Klienta
4.1. Użytkownik może zarejestrować Konto Klienta, wypełniając formularz online. Rejestracja wymaga podania co najmniej adresu e-mail oraz ustawienia indywidualnego hasła. Użytkownik może podać także inne dane osobowe w celu ułatwienia dokonywania przyszłych zamówień.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła do swojego Konta Klienta.

4.3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, Sprzedawca przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji na podany adres e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym. Proces rejestracji zostaje zakończony po kliknięciu linka aktywacyjnego.

4.4. Rejestracja Konta Klienta jest nieodpłatna.

4.5. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych przy rejestracji.

4.6. Poprzez rejestrację Konta Klienta Użytkownik może:
a) wprowadzać, edytować lub usuwać dane;
b) składać zamówienia produktów;
c) uzyskać dostęp do statusu oraz historii zamówień;
d) zamówić lub zrezygnować z Newslettera;
e) korzystać z kodów rabatowych;
f) korzystać z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

4.7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto Klienta wysyłając żądanie usunięcia na adres kontakt@silesiaartlab.pl.

4.8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również z ważnych powodów, w szczególności:
a) zamówienie przez Użytkownika produktów z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
b) inne naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub wykorzystywanie Konta Klienta w sposób niezgodny z prawem lub jego przeznaczeniem.

5. Realizacja zamówień
5.1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

5.2. Złożenie zamówienia możliwe jest w każdej chwili, za wyjątkiem technicznych przerw w funkcjonowaniu Sklepu. Zamówienia złożone poza Dniami Roboczymi lub po godzinie 12:00 będą przetwarzane w następnym najbliższym Dniu Roboczym.

5.3. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji Konta Klienta.

5.4. Złożenie zamówienia wymaga:
a) podania imienia i nazwiska lub firmy Klienta, danych kontaktowych Klienta (numeru telefonu i adresu e-mail),
b) dokładnego adresu dostawy;
c) nazwy (numeru) i ilości produktów;
d) wyboru sposobu dostawy spośród proponowanych przez Sprzedawcę;
e) wyboru formy płatności spośród proponowanych przez Sprzedawcę.

5.5. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub podany w procesie składania zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie papierowej wraz z zamówieniem.

5.6. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli:
a) zamówienie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w pkt 5.4.;
b) dane podane w zamówieniu są niekompletne, nieprawdziwe lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;
c) zamówiony został towar w ilości przekraczającej dostępną liczbę sztuk produktu;
d) realizacja zamówienia jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona z innych, uzasadnionych przyczyn.

5.7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty. Jeżeli Klient wybrał inną opcję płatności niż szybka płatność określona w ust. 7.1.a Regulaminu, lub gdy próba płatności w tej formie okazała się nieskuteczna, złożenie zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedawcy. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia, wpłacona kwota zostanie zwrócona bezzwłocznie na rachunek Klienta.

5.8. Sprzedawca przesyła na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub podany w procesie składania zamówienia potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta.

5.9. Sklep zawiadamia Klienta o przekazaniu towaru do dostawy. O ile pozwala na to wybrany przez Klienta sposób dostawy, informacja zawiera numer przewozowy przesyłki.

6. Realizacja Zamówień Personalizowanych

6.1. Jeżeli produkt nie jest dostępny u Sprzedawcy, lecz zostanie wykonany po złożeniu zamówienia, w szczególności gdy wykonanie produktu zawiera w sobie personalizację jego określonych cech, realizacja zamówienia następuje zgodnie z pkt 5.1.-5.7., z zastrzeżeniem punktów poniżej.

6.2. Złożenie zamówienia, oprócz elementów określonych w pkt 5.4. wymaga wskazania elementów personalizowanych zgodnie z informacjami o produkcie dostępnymi na stronie internetowej Sklepu.

6.3. Oprócz sytuacji wskazanych w pkt 5.6., Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia także wtedy, gdy:
a) personalizacja zaproponowana przez Klienta jest niemożliwa do wykonania;
b) personalizacja zaproponowana przez Klienta narusza przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej;
c) personalizacja zaproponowana przez Klienta zawiera treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujące przemoc, treści pornograficzne, naruszające godność czy dobre imię osób trzecich lub uznane powszechnie za naganne moralnie, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
d) realizacja zamówienia jest niemożliwa lub poważnie utrudniona z uwagi na rozmiar zamówienia.

6.4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści stanowiące proponowaną personalizację, w tym za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

6.5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy o wykonanie zamówionego produktu (umowy o dzieło).

6.6. Po otrzymaniu zamówienia Sklep wysyła automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość́ elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 6.4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.

6.7. W przypadkach określonych w pkt 6.3. Sprzedawca może zaproponować zmiany w proponowanej przez Klienta personalizacji. Klient może złożyć nowe zamówienie z uwzględnieniem zaproponowanych zmian. W przypadku zamówień złożonych przez Przedsiębiorcę, propozycji zmian nie uważa się za modyfikujące przyjęcie oferty w rozumieniu art. 681 k.c.

6.8. Jeżeli jedno zamówienie obejmuje produkty zarówno dostępne w sklepie, jak i personalizowane, zamówienia te traktowane są jako oddzielne.

7. Forma płatności
7.1. Klient może zrealizować płatności za złożone zamówienia w formie:
a) szybkich płatności obsługiwanych przez Podmiot Realizujący Płatność;
b) przelewu bankowego na rachunek Właściciela wskazany na stronie internetowej Sklepu;

7.2. W przypadku płatności za pośrednictwem Podmiotu Realizującego Płatność, obsługa płatności realizowana jest na podstawie regulaminu Podmiotu Realizującego Płatność. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z tym regulaminem przed złożeniem zamówienia.

8. Cena
8.1. Ceny produktów na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych.

8.2. Ceny produktów zawierają podatki i opłaty należne na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

8.3. O ile nie zastrzeżono inaczej, ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki i ewentualnych innych opłat nieujętych w pkt 8.2., w szczególności kosztów indywidualnego opakowania lub kosztów dokonania płatności w wybranej formie.

8.4. Całkowity koszt do zapłaty, uwzględniający koszty i opłaty określone w pkt 8.3. podawany jest Klientowi przed wyborem opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, jak również w potwierdzeniu otrzymania zamówienia wysyłanym zgodnie z pkt 5.8 lub 6.6.

8.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

9. Dostawa
9.1. Informacje o produktach wskazują informację o liczbie Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. W przypadku zamówień personalizowanych (lub wykonywanych na zamówienie) termin ten ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od wielkości zamówienia. O ile Klient nie wyraził zgody na dłuższy termin, maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni.

9.2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.

9.3. Koszty dostawy pokrywa Klient w wysokości podanej przez Sprzedawcę przed złożeniem zamówienia.

9.4. Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał indywidualną formę dostawy inną niż dostawy proponowane przez Sklep.

9.5. Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.

10. Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: Ewa Czagan Pracownia Projektowa, ul. Sztygarska 2/11, 40-213 Katowice.

10.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Ewa Czagan Pracownia Projektowa, ul. Sztygarska 2/11, 40-213 Katowice.

10.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.4. Jeżeli konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

10.6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

10.7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu (Zasady zwrotów) oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

10.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówień spersonalizowanych.

11. Rękojmia
11.1. Jakiekolwiek postanowienia części 11 Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów kupujących jako Konsumenci, przysługujących im na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

11.2. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową (rękojmia).

11.3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana:
a) listownie na adres: Ewa Czagan Pracownia Projektowa, ul. Sztygarska 2/11, 40-213 Katowice
b) mailowo na adres: kontakt@silesiaartlab.pl

11.4. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane osoby składającej reklamację – imię i nazwisko lub firma, dane kontaktowe
b) dokładny opis przyczyny reklamacji
c) treść żądania.

11.5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

11.6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 11.5., reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

11.7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

12. Postanowienia dotyczące praw autorskich
12.1. Sprzedaż żadnego z produktów oferowanych w Sklepie nie wiąże się z przeniesieniem praw autorskich do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12.2. Klient nie jest uprawniony do samodzielnego powielania, kopiowania lub naśladowania formy graficznej zakupionych produktów.

13. Newsletter
13.1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w Koncie Klienta.

13.2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie, poprzez zmianę ustawień w Koncie Klienta lub kontakt mailowy pod adresem kontakt@silesiaartlab.pl.

14. Postanowienia końcowe
14.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

14.2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do platformy rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14.3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

14.4. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację zamówień złożonych przed wejściem w życie Regulaminu w zmienionej formie.

show