Polityka Prywatności


§1 Informacje Podstawowe

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej silesiaartlab.pl (dalej: Strona).

2. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ewa Czagan Pracownia Projektowa, ul. Sztygarska 2/11, 40-213 Katowice, email: kontakt@silesiaartlab.pl, NIP: 9542631380.

3. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Strony przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

§2 Zasady przetwarzania danych

1. Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z RODO i innymi europejskimi lub polskimi przepisami o ochronie danych.

2. Administrator nie przetwarza żadnych szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 RODO – „danych wrażliwych” ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

3. Administrator stosuje politykę gromadzenia wyłącznie minimalnych danych niezbędnych do celów przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności.

4. Administrator zapewnia fizyczną, techniczną i organizacyjną ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

5. Dane osobowe traktowane są jako ściśle poufne. Każdy podmiot, który może otrzymać od Administratora dane osobowe, zostanie uprzednio zobowiązany do zachowania ścisłej poufności i polityki bezpieczeństwa danych.

§3 Rodzaj przetwarzanych danych, cele i podstawa prawna

1. Poprzez formularze zamieszczone na Stronie, za zgodą osoby, której dane dotyczą, zbierane są następujące dane:
a) Imię i Nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

2. W celu zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy o usługi wykonywane drogą elektroniczną zbierane są dodatkowo poprzez formularze na Stronie lub drogą e-mailową następujące dane:
a) adres do doręczenia: kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu/lokalu
b) w przypadku przedsiębiorców: firma, siedziba przedsiębiorstwa (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu/lokalu), nr NIP
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

3. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy a konsekwencją braku podania niezbędnych danych osobowych jest brak możliwości jej zawarcia.

§4 Czas przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe przechowywane są:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe przetwarzane są aż do odwołania zgody;
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującym prawem.

§5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Dostęp do Twoich danych. Na żądanie zostaniesz poinformowany o tym, czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora, a jeśli tak, otrzymasz dostęp do swoich danych bez zbędnej zwłoki.

2. Sprostowanie. Na żądanie wszelkie nieprawidłowe dane osobowe zostaną poprawione bez zbędnej zwłoki. Sprostowanie może obejmować uzupełnienie lub aktualizację danych.

3. Usunięcie. Na żądanie dane osobowe zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. wycofujesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
c. sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych a nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw przetwarzania danych osobowych;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

4. Ograniczenie. Na Twoje żądanie przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone, jeżeli:
a. kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – na okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są Ci potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. sprzeciwiłeś się przetwarzaniu Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane osobowe będą, z wyjątkiem przechowywania, przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

5. Sprzeciw. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec interesy, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Kiedy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do takich celów.

6. Przenoszenie danych. Na Twoje żądanie możesz otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7. Wycofanie zgody. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na fakt, że mogliśmy wykorzystywać Twoje dane osobowe przez cały czas trwania zgody, tj. nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

§6 Pliki cookies

1. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przechowywane na Twoim urządzeniu (urządzeniach) plików cookies. Pliki cookies są udostępniane i przetwarzane podczas odwiedzania stron internetowych.

2. Pliki cookies mogą być używane:
a. w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika i optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki cookie pozwalają rozpoznać użytkownika strony internetowej lub urządzenie użytkownika;
b. do celów statystycznych, co pozwala poprawić strukturę i zawartość Strony;

3. Pliki cookies i zawarte w nich informacje mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracujemy. W takim przypadku podmiot jest zobowiązany do przestrzegania RODO lub innych europejskich przepisów o ochronie danych osobowych.

4. Pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu. Możesz zdecydować, że nie chcesz, aby pliki cookies były przechowywane na Twoim urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Możesz także usunąć pliki cookies przechowywane na twoim urządzeniu. Pamiętaj, że usunięcie lub wyłączenie plików cookies może wpłynąć na jakość usług i korzystanie z niektórych funkcji stron internetowych może być niemożliwe.

show